“Pocket Wifi”

จะเป็นอะไรไหม ถ้าไม่คืนภายในวันที่กำหนด?

ในกรณีเช่า Pocket Wifi นั้น เราต้องเลือกแพ็กเกจเช่าพร้อมกับระยะเวลาที่ต้องการใช้บริการ ยกตัวอย่างเช่น ถ้าต้องการเช่าเป็นเวลา 3 วัน 2 คืน เราจำเป็นที่จะต้องนำเครื่อง Pocket Wifi ไปคืนภายในวันที่ 3 ข้อสงสัยในกรณีนี้เกี่ยวกับเวลาที่เราจำเป็นต้องใช้ Pocket Wifi ต่อนอกเหนือจากระยะเวลาที่คาดการณ์ไว้ในตอนแรกในกรณีเช่า Pocket Wifi นั้น เราต้องเลือกแพ็กเกจเช่าพร้อมกับระยะเวลาที่ต้องการใช้บริการ ยกตัวอย่างเช่น ถ้าต้องการเช่าเป็นเวลา 3 วัน 2 คืน เราจำเป็นที่จะต้องนำเครื่อง Pocket Wifi ไปคืนภายในวันที่ 3 ข้อสงสัยในกรณีนี้เกี่ยวกับเวลาที่เราจำเป็นต้องใช้ Pocket Wifi ต่อนอกเหนือจากระยะเวลาที่คาดการณ์ไว้ในตอนแรก

การสมัครขอขยายเวลาเช่าไว้ล่วงหน้านั้นสำคัญมาก!
“การสมัครขอขยายเวลาเช่า” นั้น กระทำเมื่อเราต้องการขยายระยะเวลาการใช้ Pocket Wifi ให้นานกว่าวันที่ต้องนำเครื่องไปคืน  และไม่ต้องการคืนเครื่องตามวันที่กำหนด ในลักษณะเดียวกันกับตอนเช่า Pocket Wifi เราจะต้องสมัครขอขยายเป็นระยะเวลาที่ชัดเจน ในกรณีที่เราทำเรื่องขอขายเวลาเช่าของเครื่อง Pocket Wifi ที่เรามีอยู่แล้วนั้น ควรระบุในหมายเหตุว่าเป็นการขยายเวลาเช่า และเพราะค่าปรับความล้าช้าอาจเกิดขึ้นได้หากเราไปทำเรื่องขอขยายเวลาหลังจากที่สัญญาเช่าเก่าหมดลงแล้ว เพื่อความสบายใจเราควรสมัครขอขายเวลาเช่าไว้ ก่อนระยะเวลาการเช่าครั้งแรกจะหมดลง