“Pocket Wifi”

ถ้าเลิกใช้ก่อนหมดสัญญาเช่า จะได้เงินคืนหรือไม่

ถ้าหากเราต้องการคืน Pocket Wifi ก่อนกำหนด เนื่องจากเช่ามาแล้วมีเหตุที่ทำให้ไม่จำเป็นต้องใช้งานต่อก่อนวันหมดสัญญานั้น จะต้องดำเนินการอย่างไรบ้าง
 
ต้องเสียค่าเช่าสำหรับวันที่เหลือถึงแม้คืนเครื่องก่อนหมดสัญญาเช่า
เราควรระวังถ้าเรานำเครื่องไปคืนก่อนวันที่กำหนด เพราะเราจะไม่ได้เงินคืน ถึงแม้ว่าระยะเวลาเช่าใช้งานจะสั้นลงก็ตาม ยกตัวอย่างเช่น “สมัครแพ็กเกจเช่าเป็นระยะเวลา 2 เดือน แต่ส่งคืนหลังใช้งานได้ 40 วัน” นั้น เราก็จะไมได้เงินคืนตามจำนวนวันที่คงเหลือในสัญญา เพราะฉะนั้น หากต้องการเช่าใช้งาน 40 วัน ควรสมัครแพ็กเกจเช่าแบบ 1 เดือน + แพ็กเกจเช่าแบบ 11 วัน 10 คืน ร่วมกัน เพื่อที่จะไม่เหลือเวลาหลายๆวันเกินไปจากระยะเวลาที่เราต้องการใช้งานจริง
นอกจากนี้ ถ้าหากระยะเวลาที่เราต้องการใช้งานนั้นยังไม่ตายตัว ควรเลือกสมัครแพ็กเกจสำหรับระยะเวลาที่เรารู้แน่นอนว่าต้องการใช้งาน และหากต้องการใช้งานต่อ ให้ “สมัครบริการขยายระยะเวลาเช่า” เพิ่มเติม จะดีที่สุด